สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัทนพร  ลาลุน
 
1. นางสาวธัญพร  เพ็งพิศ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  อินทร์ประโคน
 
1. นางสาวธัญพร  เพ็งพิศ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกิตติพร  ขนานไทย
 
1. นางสาววรารัตน์  รักไธสง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.25 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หุ้มไธสง
2. เด็กชายโยงควอน  คิม
 
1. นางสาวนงค์คราญ  เวทไธสง