สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกานติมา  โมกไธสง
 
1. นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 16.12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชัยยาพร  แผ่วไธสง
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นายเจริญ  เตาะไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  แผงไธสง
2. เด็กหญิงญาณิศา  พร้อมพรั่ง
3. เด็กหญิงปริยากร  โมกไธสง
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  ชวดศรี
5. เด็กหญิงวรรณพร  โมกไธสง
 
1. นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ
2. นายเจริญ  เตาะไธสง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โมกไธสง
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นามหนองอ้อ
3. เด็กหญิงวรัทยา  พักตร์สภา
 
1. นางพรรณธิพา  ปะวรรณะ
2. นายคนองเดช  เบ็ญขุนทศ