สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีขุ้ย
 
1. นางสติยา  ศิริถาวรวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ติดตองรัมย์
 
1. นางสาวจันทิรา  สิงห์ชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คุ้มไพฑูรย์
 
1. นางสาวจันทิรา  สิงห์ชัย
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  สารหงษา
 
1. นายธนภัทร  บุตตานันท์