สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอัครพล  จินดาศรี
 
1. นางพเยาว์  เยื่องกระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนพิศตรา  ชารัมย์
2. เด็กหญิงปียนุช  บุญกล้า
3. เด็กหญิงวนิดา  อุตสาห์รัมย์
 
1. นางดาวรุ่ง  ไทยโสภา
2. นางพัชรินทร์  ชินรัมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงโยสิยา  ชารัมย์
 
1. นางบุญธรรม  เจริญศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงยุวดี  เฌอรัมย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  หอมหวล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาราทิพย์  โฮกอ่อน
 
1. นางสาวพจมาน  พละศักดิ์