สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านพลับ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนากร  ชามนตรี
2. เด็กหญิงดวงรักษา  อรเพ็ชร
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วดก
4. เด็กหญิงนฤมล  ยิงรัมย์
5. เด็กหญิงนัฐกรณ์  ยิงรัมย์
6. เด็กหญิงบุญฑริกา  จันทร์ภิรมย์
7. เด็กหญิงปณิตา  ยางสันเทียะ
8. เด็กหญิงรินรดา  สามร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนฉลวย
10. เด็กหญิงอรัญญา  มีพันธุ์
 
1. นายทรงวุฒิ  บุญกอง
2. นางอนงค์  จันทร์คง
3. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยิงรัมย์
 
1. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ต่อล้ำธนไพศาล
 
1. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 20 1. เด็กชายปิยะศรา  สายกระสุน
2. เด็กชายวีราพร  ฤทธิ์งาม
 
1. นายทรงวุฒิ  บุญกอง
2. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญตา
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เกตุสิทธิ์
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  อังกุระศรี
 
1. นางทิวาพร  โจมรัมย์
2. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกนุช  อังกุระศรี
2. เด็กหญิงดลฤทัย  หอมกระโทก
3. เด็กหญิงนฤมล  เครือจันทร์
4. เด็กชายศิลา  ศรีเวียงคำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิงรัมย์
6. เด็กชายเขมชาติ  ยิงรัมย์
 
1. นางทัตติกา  จำปาศรี
2. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
3. นางสาวพิมลสิริ  พลสมัคร