สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงเมทะกา  กระแจะจันทร์
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำภาแก้ว
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มเสนา
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา  เจียมทอง
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายตะวัน  สินชัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  บุญครอง
3. เด็กชายอัครพล  ดาพัวพันธ์
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสำเนียง  ประนัดศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศุภโชค  ชะอิ้งรัมย์
 
1. นางยุวดี  ศิริรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  เปรียบสม
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธีรภัทร  พอกกล้า
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  เจียมทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรือนไทย
3. เด็กหญิงเจียระนัย  ชุ่มเสนา
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสำเนียง  ประนัดศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวพล  บุญครอง
2. เด็กชายมานะชัย  บุญแหยม
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจีบมทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินธิญากร  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พรมบุตร
3. เด็กหญิงอรสา  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42.1 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายคณิตศร  ตอบกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  เปรียบสม
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมทอง
2. เด็กชายปณิธาน  พลดงนอก
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เจียม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทริกา  เจียมทอง
2. เด็กชายศรัญญู  เอ็นดู
 
1. นางชลธิชา  บุญครอบ
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กชายคมฦษณ์  เจียมทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จอมทะรักษ์
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  เอี้ยงไธสง
 
1. นางยุวดี  ศิริรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายอนวิท  วรจิต
 
1. นายกิตติชณณน์  จิตคติ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เปรียบสม
2. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มเสนา
 
1. นางสาวชวนชม  ไชยอำนาจ
2. นางยุวดี    ศิริรัตน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงธิวาวัลย์  ดาพัวพันธ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  ปรีตารัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
2. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เจียมทอง
2. เด็กหญิงจันทนี  สุขแม้น
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐนนท์  สร้อยจิตร
2. เด็กชายธนุพงษ์  เจียมทอง
3. เด็กชายพงศกร  เลื่อยคล่อง
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
2. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายคมกฤษ์  เจียมทอง
2. เด็กชายธนารัตน์  สุขสมบุตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตองติดรัมย์
 
1. นายกิตติชณณน์  จิตคติ
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุรชัย  ตุริรัมย์
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  พอกแก้ว
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายสมพร  พรมบุตร
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอริสราภรณ์  บุญครอง
 
1. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายอานนท์  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  พอกแก้ว
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานติมา  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริโย
3. เด็กหญิงหริณยา  แขนคันรัมย์
 
1. นางสุมาภรณ์  นิกรรัมย์
2. นางสาวชวนชม  ไชยอำนาจ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายพิชิต  ทองมี
2. เด็กชายสุทัศน์  ภูขมัง
 
1. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ปัญญาไว
2. นายปฐมพงษ์  กระแสเทพ
3. เด็กหญิงพัธมน  เอื้อนไธสง
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จานรัมย์
3. เด็กชายเสกสันต์  เสริญไธสง
 
1. นางธัญลักษณ์   โททัสสะ
2. นางธัณยรัชท์  จิตคติ