สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มเสนา
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายตะวัน  สินชัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  บุญครอง
3. เด็กชายอัครพล  ดาพัวพันธ์
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสำเนียง  ประนัดศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวพล  บุญครอง
2. เด็กชายมานะชัย  บุญแหยม
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจีบมทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กชายคมฦษณ์  เจียมทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จอมทะรักษ์
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงธิวาวัลย์  ดาพัวพันธ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  ปรีตารัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
2. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐนนท์  สร้อยจิตร
2. เด็กชายธนุพงษ์  เจียมทอง
3. เด็กชายพงศกร  เลื่อยคล่อง
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
2. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  พอกแก้ว
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  พอกแก้ว
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัม