สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงเมทะกา  กระแจะจันทร์
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำภาแก้ว
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา  เจียมทอง
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินธิญากร  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พรมบุตร
3. เด็กหญิงอรสา  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เจียม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทริกา  เจียมทอง
2. เด็กชายศรัญญู  เอ็นดู
 
1. นางชลธิชา  บุญครอบ
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  เอี้ยงไธสง
 
1. นางยุวดี  ศิริรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เปรียบสม
2. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มเสนา
 
1. นางสาวชวนชม  ไชยอำนาจ
2. นางยุวดี    ศิริรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เจียมทอง
2. เด็กหญิงจันทนี  สุขแม้น
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายสมพร  พรมบุตร
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายอานนท์  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานติมา  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริโย
3. เด็กหญิงหริณยา  แขนคันรัมย์
 
1. นางสุมาภรณ์  นิกรรัมย์
2. นางสาวชวนชม  ไชยอำนาจ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายพิชิต  ทองมี
2. เด็กชายสุทัศน์  ภูขมัง
 
1. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ปัญญาไว
2. นายปฐมพงษ์  กระแสเทพ
3. เด็กหญิงพัธมน  เอื้อนไธสง
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จานรัมย์
3. เด็กชายเสกสันต์  เสริญไธสง
 
1. นางธัญลักษณ์   โททัสสะ
2. นางธัณยรัชท์  จิตคติ