สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69.95 ทองแดง 15 1. เด็กชายภานุพงศ์  ตอรบรัมย์
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤภร  เดือนแจ้งรัมย์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ตึกสูงเนิน
 
1. นายบุญช่วย  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวรติรส  แสงสุขเลิศ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายภัคณัฐ  เหงขุนทด
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มะหาลัน
 
1. นางสาวรติรส  แสงสุขเลิศ
2. นายอัศวิน  ดีมานนท์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจตปรียา  เจริญยิ่ง
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 6 1. เด็กชายวรวิช  ชมสุข
 
1. นายอัศวิน  ดีมานนท์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายธิติกร  มุ่งลา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  หงษ์ชุมแพ
3. เด็กชายอัศดิน  ตองติดรัมย์
 
1. นายบุญช่วย  เดิมทำรัมย์
2. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายนิธินันท์  พงษ์พิมาย
2. เด็กชายพัชรพล  นาลาด
 
1. นายอัศวิน  ดีมานนท์
2. นายรติรส  แสงสุขเลิศ