สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤภร  เดือนแจ้งรัมย์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ตึกสูงเนิน
 
1. นายบุญช่วย  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวรติรส  แสงสุขเลิศ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายภัคณัฐ  เหงขุนทด
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มะหาลัน
 
1. นางสาวรติรส  แสงสุขเลิศ
2. นายอัศวิน  ดีมานนท์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจตปรียา  เจริญยิ่ง
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายนิธินันท์  พงษ์พิมาย
2. เด็กชายพัชรพล  นาลาด
 
1. นายอัศวิน  ดีมานนท์
2. นายรติรส  แสงสุขเลิศ