สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงนันทิมา  ชมพุต
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงบุหงัน  วิชัย
 
1. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชชา  มั่นคง
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร์  สวามีชัย
3. เด็กหญิงศุภาภรณ์  แนบทองดี
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
2. นางสุวัณณา  เจริญตา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกนกพร  ดีรัมย์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อภัยสีลา
 
1. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
2. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณา  บุญมี
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ปะวะศรี
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวีรภัทร  คะเซ็นแก้ว
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายขวัญชัย  ทวีสาร
 
1. นางนวยนาจ  พงษ์อินทร์วงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปารเมศ  ปักกาสาตัง
2. เด็กชายภราดร  ปักกาสาร
3. เด็กหญิงเกษร  เชอรัมย์
 
1. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
2. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายบัญฑิต  คะเรรัมย์
2. นางสาวปภาวดี  โสภาค
3. เด็กหญิงวรรณิการ์  ปะวะศรี
 
1. นางอารีย์  คะเช็นแก้ว
2. นางนวยนาจ  พงษ์อินทร์วงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพล  ปะวะภูโต
2. เด็กหญิงหนึ่งกัญญา  ชุมชาติ
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
2. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. นางสาวจิราภรณ์  สุคงเจริญ
2. นางสาวพนิดา  ปักเคทัง
 
1. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
2. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. นายกิตติภูมิ  จันทสมบัติ
 
1. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสหโชค  ดีรัมย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิริวุธ  แสนบุญสิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน