สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงนันทิมา  ชมพุต
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชชา  มั่นคง
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายบัญฑิต  คะเรรัมย์
2. นางสาวปภาวดี  โสภาค
3. เด็กหญิงวรรณิการ์  ปะวะศรี
 
1. นางอารีย์  คะเช็นแก้ว
2. นางนวยนาจ  พงษ์อินทร์วงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพล  ปะวะภูโต
2. เด็กหญิงหนึ่งกัญญา  ชุมชาติ
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
2. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์