สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพรังษี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร    อินชำนาญ
 
1. นางนภาพร  มาลีนันท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชกร  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายกฤษกร  หุ้มไธสง
3. เด็กชายกิตติภณ  วันนา
4. เด็กหญิงจตุพร  มีอาษา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  จีบไธสง
6. เด็กชายธนาพันธ์  สาออน
7. เด็กหญิงนัดตยา  พิมพ์สาร
8. เด็กหญิงนาราภัทร  หมั่นสดับ
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช  มากพูน
10. เด็กชายพรพิชัย   โง้งบุตรศรี
11. เด็กหญิงมัลลิกา  อนันตภูมิ
12. เด็กหญิงวณิศรา  รอดไธสง
13. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกล้า
14. เด็กชายวีรภัทร   นามวิเศษ
15. เด็กชายวีระ  จั้นพลแสน
16. เด็กชายศุภชา  จันทีนอก
17. เด็กหญิงอนันตยา  ห้อยไธสง
18. เด็กหญิงอรวรรณ  วิเศษบุญ
19. เด็กหญิงเจนสุรี  เกียงโสด
20. เด็กชายเอกพล  จันทะบุรี
 
1. นางสาวดวงใจ  ทบวิชา
2. นางพิศสมัย  อ่อนสุวรรณ
3. นายสุเทพ  ประทีปวัชรวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญวรา  พัฒนะแสง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สามนคร
 
1. นางนภาพร  มาลีนันท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภิรมย์รัตน์  ทันไธสง
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤดล  กลางสวัสดิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน