สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนฤตยา  พัฒนแสง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รอบรัมย์
3. เด็กหญิงวรัญญา  อินทรกำแหง
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
2. นายชัชวาล  ศรีรัง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวทไธสง
2. เด็กหญิงจิราพร  โคตะนา
3. เด็กหญิงศิรินธร  ปุราชะโก
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
2. นายชัชวาล  ศรีรัง