สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิรภัทร  ดาวไธสง
2. เด็กหญิงอทิตยา  นาลาด
3. เด็กหญิงไอรดา  งามเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์
2. นางอรอนงค์  สร้อยคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสันติภาพ  ตรงสูญดี
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภาพิมล  ตาไธสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลีวงศ์ศักดิ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  เกษศรี
2. นางพันธิวา  วรรณวิจิตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทพงศ์  สังฆะเวช
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงรัตชนา  เอื้อไธสง
 
1. นางพันธิวา  วรรณวิจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองนอก
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาสงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร์  อ้นไธสง
3. เด็กชายธีรัช  ดาวไธสง
4. เด็กชายพงศกร  มุ่งเกิด
5. เด็กชายเวหา  จันทภาส
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีทอง
2. นายทรงศิลป์  พลแสน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสาร์เปรีย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาไธสง
 
1. นางนิติยา  เพ็งพาจร
2. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  ดาวไธสง
2. เด็กชายศุภณัฐ  สังฆเวช
 
1. นางนิติยา  เพ็งพาจร
2. นางอรอนงค์  สร้อยคำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงทักษพร  หมั่นอุตส่าห์
2. เด็กหญิงพรสุดา  เทียนมิ่งมาตย์
 
1. นางนิติยา  เพ็งพาจร
2. นางพรพรรณ  บัวพงษ์ชน