สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิรภัทร  ดาวไธสง
2. เด็กหญิงอทิตยา  นาลาด
3. เด็กหญิงไอรดา  งามเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์
2. นางอรอนงค์  สร้อยคำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภาพิมล  ตาไธสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลีวงศ์ศักดิ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  เกษศรี
2. นางพันธิวา  วรรณวิจิตร