สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญกร  พรหมะ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รำไพ
3. เด็กหญิงควินทิพย์  ศิริปิ
4. เด็กหญิงฑิมพิกา  เกตไธสง
5. เด็กหญิงณฐิชา  สิทธิประเสริฐ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  เอี้ยนไธสง
7. เด็กหญิงภัชราวรรณ  คมกฤช
8. เด็กหญิงวริญา  คำพิมูล
9. เด็กหญิงอริสรา  ปุริสังข์
10. เด็กหญิงโสภิดา  อ่อนสลวย
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
2. นางกรรณิการ์  อุ่นภูษา
3. นางวรรณวิภา  พวงโต
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กงไธสง
 
1. นางพรพินธ์ุ  คนคิด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นายรัตนากร  เตมิโก
 
1. นางพรพินธ์  คนคิด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  มาเย็น
 
1. นายวีระศักดิ์  อรุณโน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษกร  หงส์ทอง
2. เด็กชายกฤษดา  เลไธสง
3. เด็กชายณัฐนนท์  พรมจิตต์
4. เด็กชายธนาภา  แย้มยวน
5. เด็กชายพิชิตชัย  อินทรามาลัย
6. เด็กชายสมภพ  เซิ่งสูงเนิน
 
1. นายกชกร  จันทร์อาภาส
2. นายณัฐพันธ์  อุ่นไธสง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาหลา  โคขามลา
2. เด็กหญิงธาริณี  ป้อมศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมนุษย์
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
2. นางกรรณิการ์  อุ่นภูษา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  นินสีลา
2. เด็กชายปัญญากร  จิตรไธสง
3. เด็กชายสุรชัย  พรมจิตต์
 
1. นางเอื้องฟ้า  ฉวีวงศ์
2. นางพัชรินทร์  บุญรอด