สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ด้ายกลาง
2. เด็กหญิงมะลิลา  อันปัญญา
 
1. นายชวลิต  ล้อมไธสง
2. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปุเรตัง
2. เด็กหญิงเจวริน  ปานอู
 
1. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง
2. นางรัชฎากร  เนื่องปัญหา