สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงโสรยา  สายทอง
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอาทิตติยา   ละครรัมย์
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูเยี่มยจิตร
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภดา  จงรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  อุ่นพิมาย
3. เด็กหญิงสุมินทรา  ถะเกิงสุข
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
2. นางสาวรจนา  ราสระคู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตะวันเมืองตาาก
2. เด็กหญิงรุจิดา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ศิริสุข
 
1. นางสาวรจนา  ราสระคู
2. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บุขุนทด
2. เด็กหญิงปาณิสา  ศืริสุข
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
2. นางสาวรจนา  ราสระคู
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริสุข
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ศิริสุข
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
2. นางณัฏฐ์ชนินท์  แบลนตัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปนชัย  ทองคำสาร
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริสุข
 
1. นายสุรเชษฐ์  สิงห์นันท์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.04 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสุข
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จานรัมย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนภนารา  ปิยะไพร
2. เด็กหญิงวาสนา  เทพวงศ์
 
1. นายชัยชนะ  ต้นสวรรค์
2. นายภาดล  ทาไธสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอารยา  มงคลเกตุ
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนฤดี  แสนสุข
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงภูศนิษา  ประสพลาภ
 
1. นายฉัตรชนันท์  นรินทร์รัมย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.9 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนทา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีทอง
3. เด็กหญิงนิศาชล  ศาลางาม
4. เด็กชายปัญจพล  ยอดจงรัมย์
5. เด็กหญิงวรนุช  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงวลัยขวัญ  อึงซือ
 
1. นางเจียมจิตร  จันทะมณี
2. นางณัฏฐ์ชนินท์  แบลนตัน
3. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 21 1. เด็กชายวชริต  โพธิ์เสน
2. เด็กชายวัชระ  มงคลเกตุ
 
1. นายภาดล  ทาไธสง
2. นายสง่า  ใสงาม