สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงโสรยา  สายทอง
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภดา  จงรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  อุ่นพิมาย
3. เด็กหญิงสุมินทรา  ถะเกิงสุข
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
2. นางสาวรจนา  ราสระคู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บุขุนทด
2. เด็กหญิงปาณิสา  ศืริสุข
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
2. นางสาวรจนา  ราสระคู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอารยา  มงคลเกตุ
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนฤดี  แสนสุข
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงภูศนิษา  ประสพลาภ
 
1. นายฉัตรชนันท์  นรินทร์รัมย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 21 1. เด็กชายวชริต  โพธิ์เสน
2. เด็กชายวัชระ  มงคลเกตุ
 
1. นายภาดล  ทาไธสง
2. นายสง่า  ใสงาม