สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายชัยภัทร  ทศภักดี
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  สีหาเวช
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ประเสริฐแก้ว
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กชายนิติธร  ดงสิงห์
2. เด็กชายภาคิน  หลุบเลา
3. เด็กหญิงอรัญญา  คำสอน
 
1. นางสาวอัญชลี  สาระศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมนิสรา  มีด้วง
2. เด็กชายวิศรุต  สวัสดิสิงห์
3. เด็กหญิงเกสรา  ชายคง
 
1. นางสาวอัญชลี  บุตรศรีภูมิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิทวัส  เดชกุลรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสม
3. เด็กชายอนุวงศ์  ศรีพลัง
 
1. นางสาวอัญชลี  สาระศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงดลฤดี  คำจอน
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วเลื่อน
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชัชชัย  เรืองอนันต์สกุล
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายชยากร  ลาภเจริญ
 
1. นางวรัญญา  โคมร้าย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตรีดาว  สีทา
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงอารียา  ทองยิ้ม
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
2. นางรัชดา  สีทา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเที่ยง
2. เด็กหญิงพันธิตรา  หงษ์หา
3. เด็กชายศิรภัทร  วรวงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
2. นางรัชดา  สีทา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญมนต์
2. เด็กชายวันวิเศษ  ดีโพธิ์รัมย์
 
1. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภารวี  อาจเพียงรัมย์
 
1. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมมาลา
 
1. นางจีราพร  จันทร์โสดา
2. นางชุติกาญจน์  โสภาสุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุชาทิพย์  มหาวงษ์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ภูสะตัง
 
1. นางจีราพร  จันทร์โสดา
2. นางรัชดา  สีทา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ภูมิกอง
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยอนันท์  เรืองอนันต์สกุล
2. เด็กชายนันทกร  แทนคำ
3. เด็กชายนิรวิทย์  รัตธรรม
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูวนัย  ประทุมแก้ว
2. เด็กชายมงคล  เชื่อมขุนทด
3. เด็กชายวีรวัฒฑน์  ปติสัตย์
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ยางนอก
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  แตะอินรัมย์
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง 10 1. เด็กชายนิติกร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กชายภากร  ขุ่ยภูมี
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิธัมพร  เหมือนกลาง
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายเอกรัตน์  บริบูรณ์
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ดาวุธ
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดาวไดรัมย์
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายมนัสวิน  มงคลนำ
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณภา  ขุ่ยภูมี
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ทองสม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ลีเกศ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุ่ยภูมี
4. เด็กชายทิชานนท์  มัทธิตะถัง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  สีมา
6. เด็กหญิงลันตา  แก้วบุตรดี
7. เด็กชายอธินันท์  มณีพร้าว
8. เด็กชายโยธิน  สุดมี
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางจีราพร  จันทร์โสดา
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมจาน
3. เด็กหญิงนันทิชา  ทามาศ
4. เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งโพธิ์
5. เด็กหญิงสุมิตตรา  บับภาวันดี
6. เด็กหญิงเอมิตรา  แสงสำอาง
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
2. นายปราโมทย์  เจริญเกียรติ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  ชะโปรัมย์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ชะโปรัมย์
3. เด็กชายยศพล  ทาเงิน
 
1. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรสุดา  บุญไสย
2. เด็กหญิงสุพิน  ชุนรัมย์
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบัติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์เดช
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายอธิลักษณ์  ชมภูกุล
2. เด็กหญิงอินทิรา  แสงสำอาง
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  วันนู
 
1. นางสาววยุรา  คำจันทราช
2. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน