สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมนิสรา  มีด้วง
2. เด็กชายวิศรุต  สวัสดิสิงห์
3. เด็กหญิงเกสรา  ชายคง
 
1. นางสาวอัญชลี  บุตรศรีภูมิ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภารวี  อาจเพียงรัมย์
 
1. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  ชะโปรัมย์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ชะโปรัมย์
3. เด็กชายยศพล  ทาเงิน
 
1. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน