สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  สีหาเวช
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กชายนิติธร  ดงสิงห์
2. เด็กชายภาคิน  หลุบเลา
3. เด็กหญิงอรัญญา  คำสอน
 
1. นางสาวอัญชลี  สาระศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงดลฤดี  คำจอน
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วเลื่อน
 
1. นางนิลวดี  บุตรศรีภูมิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายชยากร  ลาภเจริญ
 
1. นางวรัญญา  โคมร้าย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตรีดาว  สีทา
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงอารียา  ทองยิ้ม
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
2. นางรัชดา  สีทา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเที่ยง
2. เด็กหญิงพันธิตรา  หงษ์หา
3. เด็กชายศิรภัทร  วรวงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
2. นางรัชดา  สีทา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กชายภากร  ขุ่ยภูมี
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิธัมพร  เหมือนกลาง
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายเอกรัตน์  บริบูรณ์
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ดาวุธ
 
1. นางอภิญญา  เขียวอ่อน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบัติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์เดช
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง