สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญแก้ว
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนวิน  ชาญชาติ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สารังงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภาคภูมิ  คำมูลศรี
 
1. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนาณัฐ  อุ่นคำ
 
1. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคีตภัทร  ชัยยะ
2. เด็กชายอนิรุตต์  ยุบรัมย์
 
1. นางดวงกมล  วรรณะวีระโชติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.76 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรพงษ์  สร้อยศรี
2. เด็กชายวัฒนา  ฮุยน้อย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สารสุข
2. เด็กชายชินวัตร  พลกำแหง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน