สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงวนิดา  ราชวิชา
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สิริบวรพงศา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำใบ
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  ขูลี
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  พลพิทักษ์
2. เด็กชายวิทวัส  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงแพรนวล  ชารัมย์
 
1. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
2. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภัสกร  คะดีเวียง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  กาแดง
 
1. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
2. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริณภาพร  ศาลางาม
2. เด็กหญิงอรอุมา  วงค์วิลัยทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จำปานวน
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวดวงกมล  วรรณะวีระโชติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงปวิชญา  โกสี
3. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ปัดเสนา
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  ขอดคำ
2. เด็กหญิงนิสา  พรมริ้ว
3. เด็กหญิงภัศนีย์  ชัยมั่น
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
2. นางสมจิต  แสงสว่าง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติวัสส์  สุราราษฎร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ท่อนทอง
3. เด็กหญิงปิยนันท์  รวมรส
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางจารุวรรณ  ท้าวสาย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงวิภา  ทองสา
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  แจ้งชัยภูมิ
3. เด็กชายพิชิตชัย  พินปราณี
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ  ยอดยา
2. เด็กหญิงวรรวิษา  ภูนาเหลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองยัง
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมันต์  พะวัดทะ
2. เด็กหญิงสุวิมล  สังขจุติ
 
1. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ธรรมมา
2. เด็กหญิงวิชยาภรณ์  สิงห์สี
 
1. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ไสไธสง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตรีวิเศษ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ช่องงาม
4. เด็กหญิงพัชรพร  ทบหลง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำจิต
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวารีญา  แก่นอินทร์
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงมินลดา  วงเวียน
2. เด็กชายอดุลย์วิทย์  วงศ์ณะรัตน์
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อรังศรี
2. เด็กชายณัฐพล  พลสรรค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
2. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.9 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐกันต์  อินทวี
2. เด็กหญิงพัชรา  เพชรศรี
3. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่คู
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีคำ
5. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วนิล
6. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วนิล
7. เด็กหญิงวิชชุลดา  ทองสา
8. เด็กหญิงวิศรุตา  จำจิต
9. เด็กหญิงสิริอักษร  ประดาศรี
10. เด็กหญิงอรอนงค์  พะวัดทะ
11. เด็กหญิงเพ็ยพิสุทธิ์  บรรยง
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
3. นางกชพรรณ  บริสุทธฺ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 17 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ช่องงาม
 
1. นางสาวสายฝน  นิวาสสิริพงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธีรเทพ  พรมยา
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงชฏาพร  พลกำแหง
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุริโส
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.9 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ขอดคำ
 
1. นางสาวสายฝน  นิวาสสิริพงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทุมมาลา
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนา  จันทพันธ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เส้นตรง
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  เพ็งแข
2. เด็กชายวีระศักดิ์  พลมีศักดิ์
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายวรวิช  จงภิรมพงษ์
2. เด็กชายเรืองยศ  อินทวี
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 18 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  มีหา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีอุดม
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เพ็งแข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิราพัทธ์  ทรัพย์สุขศรี
2. เด็กชายจีรพัฒน์  เยรัมย์
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์วิณี  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายมรกต  สุขเลิศ
3. เด็กชายวีราพงษ์  ทรัพย์สุขศรี
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นางกชพรรณ  บริสุทธิ์