สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
 
1. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายนาธาร  จงใจงาม
2. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ดีวี
 
1. นางกานต์สินี  สกุลพรรณวัฒน์