สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงภานุมาศ  โศกหอม
 
1. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ปรือทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
 
1. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
2. นางเรวดี  ศรีงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชฏาชัย
2. เด็กชายนิติภูมิ  จะโรรัมย์
3. เด็กชายภาณุพงษ์  โศกหอม
 
1. นางรวีวรรณ   ศรีประดู่
2. นางสาวศิริพร  พูนสวัสดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  สุวัตถี
2. เด็กหญิงกาญจนประภา  พลมีศักดิ์
3. เด็กหญิงญาณิกา  ขันติวงศ์
4. เด็กหญิงวริสรา  ชฎาชัย
5. เด็กหญิงอัมพร  ทองด้วง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นายเมธากฤษ  สมบังใด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาธร  ทองด้วง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  จริตรัมย์
 
1. นางอนัญญา  รีด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียงตา
2. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
3. เด็กชายณัฐกานต์  ปุลาโก
4. เด็กชายธนบดี  ตรีวิเศษ
5. เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุข
6. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับศรี
7. เด็กชายธนศักดิ์  เชียรรัมย์
8. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
9. เด็กชายนรินทร  สุขสวย
10. เด็กหญิงนิภาธร  ทองด้วง
11. นางสาวปนัดดา  กรมธรรมมา
12. เด็กหญิงปิ่นปัก  เชียรรัมย์
13. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
14. เด็กหญิงพรรณภา  อินทะรา
15. เด็กชายพรรษา  สงโท
16. เด็กหญิงพิจิตรา  โศกหอม
17. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
18. เด็กชายมงคล  หัวข้อ
19. เด็กหญิงวรนุช  ทองด้วง
20. เด็กชายวัชรพงษ์  ถนอมสิน
21. เด็กชายวัฒนพงษ์  วงดีวี
22. เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น
23. เด็กชายสหรัฐ  จันทะโชติ
24. เด็กชายสัญญา  พุทธศรี
25. เด็กชายสัตยา  สายสวาท
26. เด็กหญิงสุกัญญา  ลินทอง
27. เด็กหญิงสุพัตรา  ดำริห์
28. เด็กหญิงสุวนันท์  หมายงาม
29. เด็กหญิงหัทยา  พุฒบัวทอง
30. เด็กชายอดิศร  อุดมทรัพย์
31. เด็กชายอภิลาบ  กาบแก้ว
32. เด็กชายอัษฎา  ซอมประโคน
33. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์หอม
34. เด็กหญิงอาริษา  คำสุด
35. เด็กชายเสกสรรค์  กลิ่นบัว
36. เด็กหญิงเอ็มมิกา  ภาป่าผึ้ง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นายเมธากฤษ  สมบังใด
3. นายอนวัชร  เอ่นแคน
4. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
5. นางอนัญญา  รีด
6. นางสาวธัญญลักษณ์  นารี
7. นางสาวสิริษร  ประสาร
8. นายศตวรรษ  ทุมดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายคุณภัทร  เยินรัมย์
2. เด็กชายนนทกิจ  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงศิริโสภา  วิถี
 
1. นางธัญญาลักษณ์  นารี
2. นางอนัญญา  รีด