สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญรัมย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาต   โฉมรัมย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.62 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์เจริญ
 
1. นางพัฒนา  เชยรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราภา  เชวรัมย์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชุยรัมย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ช่วยรัมย์
 
1. นางพัฒนา  เชยรัมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คงทรัพย์
2. เด็กหญิงดารณี  คุ้มบือ
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชัยศรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนี  ชะบังรัมย์
2. เด็กหญิงสิรามล  มงคลจักรวาฬ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทะสิทธิ์
 
1. นายสมจิตร  ดอนกลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจักรพรรณ  ฤทธี
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุพนาม
3. เด็กชายอานนท์  กองแก้ว
 
1. นายทองใบ  พิมพ์ตะครอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พาสีดา
2. เด็กหญิงวรรณิศา  เสมารัมย์
3. เด็กหญิงศิวภา  เชียรัมย์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญมาพิลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ยังกลาง
2. เด็กหญิงมีนา  จำเริญใหญ่
3. เด็กหญิงสุภา  ชะเบืองรัมย์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญมาพิลา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสิริ  เสาะพบดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ก้อนรัมย์
3. เด็กหญิงสุพินวัน  โจมรัมย์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญมาพิลา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ชานณรงค์
2. เด็กชายพิทวัส  ห่วงยวนกลาง
 
1. นายอุเทน  ทนขุนทด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสุภโยค
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  พึ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตรวิขาม
4. เด็กหญิงมินตรา  ทารารัมย์
5. เด็กหญิงสิรามล  มงคลจักรวาฬ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
2. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวดง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  กิ่งแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงภิริญา  พงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นุเรศรัมย์
 
1. นายอุเทน  ทนขุนทด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีณะลา
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงชนัดดา  ฉิวรัมย์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยารัมย์
 
1. นายคณินณัฏฐ์  รอดจันทึก
2. นายคมเดช  ภูถาดลาย
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพฤษภา  นิระโคตร
2. เด็กชายสุพสิณ  เมืองโคตร
 
1. นายคณินณัฏฐ์  รอดจันทึก
2. นายคมเดช  ภูถาดลาย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สายยศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  กองแก้ว
 
1. นายคมเดช  ภูถาดลาย
2. นายคณินณัฏฐ์  รอดจันทึก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิชัย  หอมเนียม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยารัมย์
3. เด็กหญิงอธิชา  โยงรัมย์
 
1. นายวิชัย  ปรีเจริญ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปราณี  โคธิเสน
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  พัดเรศ
3. เด็กหญิงแพรภรณ์  พรมนัส
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ทนา  สุขจิต
2. เด็กหญิงรุ่งวิมล  รัชมีพันธ์
3. เด็กชายสุวิวัฒน์  ฉิวรัมย์
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  สายทอง
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  ชาญนรงค์
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมสุวรรณ์
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  กุยรัมย์
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง