สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญรัมย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คงทรัพย์
2. เด็กหญิงดารณี  คุ้มบือ
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชัยศรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทะสิทธิ์
 
1. นายสมจิตร  ดอนกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจักรพรรณ  ฤทธี
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุพนาม
3. เด็กชายอานนท์  กองแก้ว
 
1. นายทองใบ  พิมพ์ตะครอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีณะลา
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิชัย  หอมเนียม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยารัมย์
3. เด็กหญิงอธิชา  โยงรัมย์
 
1. นายวิชัย  ปรีเจริญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปราณี  โคธิเสน
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  พัดเรศ
3. เด็กหญิงแพรภรณ์  พรมนัส
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง