สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาต   โฉมรัมย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.62 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์เจริญ
 
1. นางพัฒนา  เชยรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนี  ชะบังรัมย์
2. เด็กหญิงสิรามล  มงคลจักรวาฬ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสุภโยค
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  พึ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตรวิขาม
4. เด็กหญิงมินตรา  ทารารัมย์
5. เด็กหญิงสิรามล  มงคลจักรวาฬ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
2. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงชนัดดา  ฉิวรัมย์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยารัมย์
 
1. นายคณินณัฏฐ์  รอดจันทึก
2. นายคมเดช  ภูถาดลาย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพฤษภา  นิระโคตร
2. เด็กชายสุพสิณ  เมืองโคตร
 
1. นายคณินณัฏฐ์  รอดจันทึก
2. นายคมเดช  ภูถาดลาย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สายยศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  กองแก้ว
 
1. นายคมเดช  ภูถาดลาย
2. นายคณินณัฏฐ์  รอดจันทึก
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  สายทอง
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  ชาญนรงค์
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมสุวรรณ์
 
1. นายวิจิตรกาญจน์  กาบินทอง