สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.12 ทอง 6 1. เด็กหญิงโชติรส  บุตรอินทร์
 
1. นางนงนุช  ชิณภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พูนสดี
 
1. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมมา
2. เด็กหญิงนิจนรา  ทองแม้น
3. เด็กชายภานุวัฒน์  หารโคตร
4. เด็กหญิงวรรณษา  วรรณกาล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สืบเพ็ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กันยะมี
2. นางกมล  หลาวนอก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญฑริก  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงสุจืตรา  อัปการัตน์
 
1. นายชวลิต  ชุมพลวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  โอ่งรัมย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุปเท่ห์
 
1. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
2. นายชวลิต  ชุมพลวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยิ่งนอก
 
1. นางสุกัญญา  สีสมพงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  อุปเท่ห์
 
1. นางสาวนิตยา  วรรธนภานุ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นันธิษา
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  หมั่นยืน
 
1. นางศุภรักข์  สุขเกษม
2. นายสุวิจักขณ์  สุขเกษม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฐพร  งามสะพรั่ง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชะรุรัมย์
 
1. นายสุวิจักขณ์  สุขเกษม
2. นางศุภรักข์  สุขเกษม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิรพักตร์
2. เด็กหญิงวรรณพรรณ  สอิ้งรัมย์
3. เด็กชายอุดร  เปล่าจันทร์
 
1. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นายสวัสดิ์  ลาดคูบอน
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อัปการัตน์
2. เด็กหญิงธัญญ์ชยา  มูลต้น
3. เด็กหญิงลักษณ์ขณา  คำสีโห
 
1. นางนวลอนงค์  ชูใส
2. นางสาวสุวิมล  เจริญพันธุวงศ์