สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นสุข
 
1. นางละไม  วรรณจักร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัชณีกร  ฮามไธสง
 
1. นายสมจิตร  เรียงสิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงขัตติยา  ฝากไธสง
2. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งปอพาน
3. เด็กชายภูริภัทร  นมัสศิลา
4. เด็กหญิงรัชณีกร  ฮามไธสง
5. เด็กหญิงสุชาดา  ราชสีห์
 
1. นางละไม  วรรณจักร์
2. นางศิรดา  ปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงราชพฤกษ์  สุดตา
 
1. นายถาวร  กิ่งไธสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงขัตติยา  ฝากไธสง
 
1. นางสุวรรณี  นาดี