สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เช่นรัมย์
 
1. นางลวัลย์  จำปานิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.7 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรประภา  จดรัมย์
 
1. นางลวัลย์  จำปานิล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอาริสา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรรินทร์  เช่นรัมย์
2. เด็กชายประวิทย์  กุลดารัมย์
 
1. นายศิริพงษ์  สิมสีดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 9 1. เด็กชายประมาณ  เจริญรัมย์
2. เด็กชายอนาวิน  มาดี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรินทร  น้อนมณี
2. เด็กชายอรรถพล  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง 5 1. เด็กชายธนกร  เจียมรัมย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  นันทวิทยาคม
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  แก้วศรี
2. เด็กชายวิศิษย์  สงพิมพ์
3. เด็กชายสุเมธ  โจมรัมย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
2. นายอัศวเดช  ชาตรัมย์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  หอมหวน
 
1. นางสาวกฤษณา  แต่งแมือง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายคมกฤช  ฉัตรรัมย์
2. เด็กชายพิชิตชัย  เพ็งสอน
 
1. นางสาวกฤษณา  แต่งแมือง
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์