สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.7 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรประภา  จดรัมย์
 
1. นางลวัลย์  จำปานิล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง 5 1. เด็กชายธนกร  เจียมรัมย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  นันทวิทยาคม
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  หอมหวน
 
1. นางสาวกฤษณา  แต่งแมือง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายคมกฤช  ฉัตรรัมย์
2. เด็กชายพิชิตชัย  เพ็งสอน
 
1. นางสาวกฤษณา  แต่งแมือง
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์