สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธนภรณ์  วรรณพราห์ม
 
1. นายวิรัตน์  ทับทิมหิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายทิชานนท์  ภาวะพรหณ์
 
1. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงทัศสยา  สอนวงศ์แก้ว
2. เด็กชายอัครเดช  สิงห์ภูงา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์โสภา
2. นางสาวศศิประภา  คิ้วงาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงสุพัฒน์  สุขจันดี
 
1. นางศรีสุนันท์  เอกวารีย์
2. นางอรุณวรรณ  ศาลางาม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิกา  แก้วสุข
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
2. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศาลางาม
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ภักดี
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  อุ่นจิต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันทวี
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางสาวศศิประภา  คิ้วงาม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุเดช  สิงห์ภูงา
2. เด็กชายภูชิชย์  ยืนยงค์
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พุฒจีบ
2. เด็กหญิงนันทิยา  ขุนบุราณ
3. เด็กหญิงนัยญนา  ยุยรัมย์
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางสาวศศิประภา  คิ้วงาม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังโสมา
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  พูนสุข
3. เด็กชายเมษา  สุนาหว้า
 
1. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
2. นางอินทิรา  เนืองภา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ตลับทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ไกรศรีนาถ
3. เด็กหญิงสายใจ  แก้วสีม่วง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แสงคำ
2. นางรุจิรา  ง้าวไข่น้ำ