สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุวภัทร  ทูลไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ทิ้งไธสง
 
1. นางจินตนา  เรียงสิริ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายพงศภัก  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 1. เด็กชายจักรินทร์  สมสี
2. เด็กหญิงจีระไน  คำสา
3. เด็กชายชัชพงศ์  โพธิพล
4. เด็กชายณรงค์ชัย  ชุ่มเย็น
5. เด็กชายณัชพล  น่วมไธสง
6. เด็กชายณัฏฐชาติ  บุ่งไธสง
7. เด็กชายทรงพล  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงทรงอัปสร  สมบัติไทย
9. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สุวรรณ
10. เด็กหญิงนริสรา  พลเดชา
11. เด็กชายนัทธ์นภัส  ทิ้งไธสง
12. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสวงวงค์
13. เด็กชายพงศภัก  เพ็งกระจ่าง
14. เด็กชายพงศิริกุล  หาญชนะ
15. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์แก้ว
16. เด็กหญิงพรพรรณ  หลวงน้อย
17. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  แหนไธสง
18. เด็กหญิงพัชรีพร  พิมพ์รัมย์
19. เด็กชายมนัญชัย  แก้วกล้า
20. เด็กหญิงระวีพลอย  หวนไธสง
21. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุรารมย์
22. เด็กชายวงศธร  โมสืบแสน
23. เด็กชายวีระพันธ์  จันทะโคตร
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปะเทสังข์
25. เด็กชายศุภสัณฑ์  ปกพันธ์
26. เด็กหญิงสุดาพร  พลายงาม
27. เด็กหญิงสุธิมนต์  ชัยรัตน์ประภากุล
28. เด็กหญิงอัญญาณี  เพ็ชรราช
29. เด็กหญิงเกศวดี  จักยันรัมย์
30. เด็กหญิงเปรมยุดา  พึ่งวาน
31. เด็กหญิงแก้วตา  ชูชีพ
32. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ผลเจริญ
33. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ทิ้งไธสง
 
1. นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง
2. นายชาญชัย  แก้วฝ่ายนอก
3. นายประทีป  ชาวโยธา
4. นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร
5. นางสุวภัทร  ทูลไธสง
6. นางจินตนา  เรียงสิริ
7. นางนวลอนงค์  วาระสิทธิ์
8. นางประนอม  ชุมวงค์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กชายวีระพันธ์  จันทะโคตร
 
1. นางจินตนา  เรียงสิริ
2. นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร