สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดีเลิศรัมย์
 
1. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  แพงทรัพย์
 
1. นายสิทธิ์  บุ้งทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโสภณ  พันชมภู
 
1. นายวันชัย  ปิ่นสกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอชิรญา  รองประโคน
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ตรีชัยรัมย์
 
1. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรี  นีโรรัมย์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศุภจิตรา  ประทัด
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวี  คุณขุนทด
2. เด็กหญิงพรนภา  เดยังรัมย์
3. เด็กชายอนุวรรตน์  เจียมรัมย์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 19 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอี่ยมลออ
2. เด็กหญิงชญาดา  ดูเรืองรัมย์
3. เด็กชายณัฐพล  คำสวัสดิ์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ