สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรี  นีโรรัมย์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศุภจิตรา  ประทัด
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวี  คุณขุนทด
2. เด็กหญิงพรนภา  เดยังรัมย์
3. เด็กชายอนุวรรตน์  เจียมรัมย์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 19 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอี่ยมลออ
2. เด็กหญิงชญาดา  ดูเรืองรัมย์
3. เด็กชายณัฐพล  คำสวัสดิ์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ