สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริสุข
2. เด็กหญิงปาริตา  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงพิรารักษ์  ดีนาน
 
1. นางเบญญาภัทร  สอนจันทร์
2. นางสาวคณัสนันท์  คงทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวีรพงษ์  นิลฟู
 
1. นายวีระเดช  มูลจันทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายปฐมพงษ์  ถะเกิงสุข
2. เด็กหญิงอรวี  เวียงเหล็ก
 
1. นายวีระเดช  มูลจันทา
2. นายนที  น่วมเปี่ยมใหญ่
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายชัยพัทธ์  พันสนิท
2. เด็กชายนนทกานต์  คำมณี
3. เด็กชายภานิต  ศิริสุข
4. เด็กชายภูทรัพย์  กระแสโสม
5. เด็กชายรพีภัทร  แจ่มใส
6. เด็กชายอนุชา  มณีศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  ชะบัวรัมย์
2. นายวีระเดช  มูลจันทา
3. นายนที  น่วมเปี่ยมใหญ่
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทับมะโรง
2. เด็กหญิงปรียา  แจ่มใส
3. เด็กชายเจนภพ  บุศราคัม
 
1. นายนที  น่วมเปี่ยมใหญ่
2. นายกิตติพงษ์  ชะบัวรัมย์