สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีจันทร์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทุมมะณี
2. เด็กหญิงทิพรดา  ครีบผา
3. เด็กหญิงนฤดี  เลื่อนรัมย์
4. เด็กหญิงปิยะดา  งามสง่า
5. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วสันติชัย
6. เด็กหญิงภัทราวดี  คำเภา
7. เด็กหญิงวรกาญจน์  อินสำราญ
8. เด็กหญิงสมิตานัน  สร้อยมุกดา
9. เด็กหญิงสุภิญญา  สืบเทพ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  คอยศาลา
 
1. นายทรงศักดิ์  อาจเดช
2. นางหัตถพร  มณีเฉลิมวงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์ไทร
 
1. นางอรุณลักษณ์  พื้นบน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณี  หวานอารมณ์
2. เด็กชายพิทยุตม์  ไชยสุริยงค์
 
1. นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร
2. สิบเอกภูธเรศ  ใจรัมย์