สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60.2 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพรประภา  สาจันทึก
2. เด็กหญิงรัญชิดา  แสนสุด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เวฬุวันใน
 
1. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเขมิกา  แสวงชัย
 
1. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพียาภัสณ์  บุตรเคน
2. เด็กชายสิริวัฐ  น่าชม
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา