สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทิณรัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีระษะ
 
1. นางวรรณา  เครือบคนโท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.1 ทอง 17 1. เด็กหญิงอริสา  จำปาอ่อน
 
1. นางชื่น  จงปัตนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนธยา  ปิงตา
2. นายเกียรติศักดิ์  มารศรี
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  มารศรี
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานน  สร้า่งนา
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายสราวุฒิ  ประทุมคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุกสาย
 
1. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ลัดดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  รังชัย
3. เด็กชายตะวัน  แถวโสภา
4. นายภูตะวัน  สุขสำราญ
5. เด็กชายวศิน  แผงพัน
6. เด็กชายวายุ  ภูธาตุเพชร
7. เด็กชายวีรภัทร  เพิ่มพูน
8. เด็กชายเทิดพงษ์  เม่ากลาง
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
3. นายทวีสิทธิ์  บุญปลูก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิตณรงค์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุภัค  วิเชียรเลิศ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  เพิ่มพูน
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทันลา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบุตรสา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทำสาหา
2. เด็กหญิงวัลลภา  กลมไธสง
3. เด็กหญิงอัมพร  แก้วบุดสา
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสร้อย
2. เด็กชายณัฐภัทร  คงแสนแก้ว
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ราชสีมา
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์คูนอก
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประดับคำ
 
1. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
2. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงกระพัน  เลาะไธสง
2. เด็กหญิงศราณีย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาสงวน
2. เด็กหญิงสายน้ำ  มนัสศิลา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอรุณ
 
1. นางชื่น  จงปัตนา
2. นางสุวรรณา   ลิ่มไธสง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติ  จันทะเกษ
2. เด็กชายกิตติ  ชุมอาจ
3. เด็กชายเมธัส  ตรวจนอก
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวนไธสง
2. เด็กหญิงมลฤดี  พิมพ์บุญ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  จำหมั่น
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. สิบเอกทศพล  ราพิงค์