สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยธิดา  งามระหงส์
 
1. นางทองใส   เสริมราษฎร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วมั่นธรรม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พูชุม
3. เด็กหญิงศศินิภา  ก้อนรัมย์
4. เด็กหญิงสุธิตา  อะช่วยรัมย์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ชะรุมรัมย์
 
1. นางทองใส  เสริมราษฎร์
2. นางวัชรี   สระสงคราม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชะรุมรัมย์
 
1. นายอาคม  อังคะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายธีระวุฒิ  พงษ์ชาติ
2. เด็กชายวงศกร  ชะเดืองรัมย์
3. เด็กชายวราภพ  ชุยรัมย์
 
1. นายอาคม  อังคะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.4 เงิน 7 1. เด็กชายวรรณชัย  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.8 เงิน 19 1. เด็กหญิงปภาวดี  ชะบังรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม