สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกีรติ  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรองทอง  เสมารัมย์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงนภัสรา  ชะร่างรัมย์
4. เด็กหญิงปทิตตา  ชะบังรัมย์
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แก้วมั่นธรรม
 
1. นางทองใส   เสริมราษฎร์
2. นางวัชรี  สระสงคราม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทรมิตร
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงศุธิมา  ชะร่างรัมย์
 
1. นายอาคม  อังคะ
2. นางวัชรี  สระสงคราม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง 16 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เชยรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายสรายุทธ  ชัยศรี
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม