สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพีรนันท์  ซิมกระโทก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แถวนาชุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงละอองดาว  เยรัมย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  ระยาย้อย
3. เด็กหญิงสาลิกา  ศิริสุข
 
1. นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ์
2. นายกานต์พิสิษฐ์  ศาลางาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  หลอมพลทัน
2. เด็กชายธีรวุฒิ  คลังทอง
 
1. นายสราวุธ   พรนิคม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หารชะนะ
2. เด็กหญิงมันตรา  เยรัมย์
 
1. นางผ่องศรี  ปุยภูงา
2. นางสาวศิริพร  บุญศรีทุม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายธนภัทร  สุขล้วน
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายวรรณภัคร  เบ้าช้างเผือก
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ระยาย้อย
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐกานต์  ละพันธ์
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประดับศรี
2. เด็กหญิงกุริสรา  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายธีระวัฒน์  คลังทอง
5. เด็กหญิงปูริดา  สุตัน
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ศิริสุข
7. เด็กหญิงวราภรณ์  สายกระสุน
8. เด็กหญิงศศิธร  น้อยหา
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาขจร
10. เด็กชายศุภานนท์  ชาติอุดมคติ
 
1. นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ์
2. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
3. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงชนิสรา  นาห้วย
2. เด็กชายปัญญาโชติ  บุตรวิชา
 
1. นายชาคริต  กาแก้ว
2. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญชกร  กาบจันทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรวิชา
3. เด็กหญิงไอรดา  สงวนไกรพงษ์
 
1. นางอำไพ  โพธิ์ราม
2. นางวรวลัญช์  โฉมสุข
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบวรวิชญ์  บุญเดีย
 
1. นางสาวศิริพร  บุญศรีทุม
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทฑิยะ  ประดับศรี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ทิพทำ
 
1. นางผ่องศรี  ปุยภูงา
2. นางสาวศิริพร  บุญศรีทุม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์ศกร  ประจวบสุข
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไทยเหี่ยม
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายวิทวัส  แก้วศิริ
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถิระวุฒิ  สุขจิตต์
2. เด็กชายนันทกร  ข้าวงาม
 
1. นายชาคริต  กาแก้ว
2. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายนรวิชญ์  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายนันทกร  ตีระภักดิ์
3. เด็กชายเจตนริน  พละเดช
 
1. นางสาวธารทิพย์  ยูงรัมย์