สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  หลอมพลทัน
2. เด็กชายธีรวุฒิ  คลังทอง
 
1. นายสราวุธ   พรนิคม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หารชะนะ
2. เด็กหญิงมันตรา  เยรัมย์
 
1. นางผ่องศรี  ปุยภูงา
2. นางสาวศิริพร  บุญศรีทุม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายธนภัทร  สุขล้วน
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายวิทวัส  แก้วศิริ
 
1. นายแสวง  นามปัญญา