สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงมาริสา  พรจันทร์
 
1. นางบุบผา  ดีสุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 45.41 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสงโชติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 5 1. เด็กชายวิทวัส  ยอดสุรินทร์
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีเวียง
2. เด็กชายคุณากร   สูงห้างหว้า
3. เด็กชายธงรบ  บุบผาศรี
4. เด็กหญิงบุญญาพร  โสน้ำเที่ยง
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  คันทับไทย
6. เด็กหญิงอรพิมล  ไม่รอดดี
7. เด็กหญิงเบญญาภา  กัมหาวงศ์
8. เด็กชายโชคสิริชัย  สะร้างรัมย์
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พนมมรรค
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนหนอง
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ลอมศรี
4. เด็กหญิงรินรดา  เดชบุรีรัมย์
5. เด็กชายสราวุฒิ  วุฒิงาม
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวงศ์
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  ผุยโพนทัน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  คำมะนี
3. เด็กหญิงพิมพ์สินี  ดิษสงค์
 
1. นางดวงใจ  คำจันวงษา
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนวัฒน์  กว่างสนิท
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ