สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงมาริสา  พรจันทร์
 
1. นางบุบผา  ดีสุทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 5 1. เด็กชายวิทวัส  ยอดสุรินทร์
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  ผุยโพนทัน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  คำมะนี
3. เด็กหญิงพิมพ์สินี  ดิษสงค์
 
1. นางดวงใจ  คำจันวงษา
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ