สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมา  เด็ดดวงรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ภูวงษ์
3. เด็กหญิงปัทมา  ประสงค์ผล
4. เด็กหญิงพิมพ์วดี  จันทะมี
5. เด็กหญิงวันดี  เจียมจิตร์
6. เด็กหญิงสุภาพร  เบาสูงเนิน
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดำขำ
2. นางสาวพิชญามนชู์  ทองเรือง
3. นางภัทราพา  อาจโสม
4. นางอัจฉราวรรณ  แสนจันทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  พรมสุรินทร์
2. เด็กชายธีรยุทธ  บัวบุญมา
3. เด็กชายวีระวัฒน์  ดัดตนรัมย์
 
1. นายยงค์ยุธ  กัณหา
2. นายพรศักดิ์  หาญประโคน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายธีระชัย  เถาหอม
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ดงรีรัมย์
3. เด็กชายวิรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นายวิทยนันท์  โพธิ์ศรี
2. นายพรศักดิ์  หาญประโคน