สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมเชย
 
1. นายสุพันธ์  ชัยศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศวัฒน์  อนุลีจันทร์
2. เด็กชายอนุภัทร  ทองนอก
 
1. นางเกศยุพา  สายรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.6 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนันทพงศ์  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายวรวุฒิ  แสงรุ่งสว่าง
 
1. นางเกศยุพา  สายรัตน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินทร์ใหม่
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขันแข็ง
 
1. นายสุพันธ์  ชัยศรี